Dotknite sa nekonečných možností IoT

Internet of things (IoT) vám poskytne neobmedzené možnosti. Vďaka nim dokážete monitorovať, merať, snímať, porovnávať vyhodnocovať snímané dáta v pravidelných intervaloch jednoducho a pohodlne.

V energetickom priemysle fungujú na princípe IoT merače na diaľkový odpočet plynu, vody, elektriny, mobilné kotolne, kompresorové a regulačné stanice plynu, ako aj ďalšie elektrické a elektronické zariadenia. Vďaka centrálnemu riadiacemu systému SCADA máte zaručené vždy presné a spoľahlivé dáta.

Emineo, s.r.o. Inovácie na dosah. Automotive. Energetika. Priemysel. IoT technológie

Elektrické inštalácie a elektronické zariadenia vo výbušnom prostredí

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Navrhujeme, vyrábame a realizujeme  elektrické inštalácie a elektronické zariadenia pre kompresorové a regulačné stanice plynu v prostredí s vysokou mierou výbušnosti.

Zabezpečovacia technika v regulačných staniciach plynu. Emineo, s.r.o.

Regulačné stanice plynu vybavíme regulačnou, zabezpečovacou a kontrolnou technikou, ktorá spĺňa prísne kritériá v zmysle platnej legislatívy.

zabezpečenie odbornej skúšky. Emineo, s.r.o.
Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, zrealizujeme inžiniersku činnosť, zariadenie vyrobíme, uvedieme do prevádzky a zabezpečíme úradné skúšky.

Dodávka a montáž meradiel plynu v platobnom styku

Dodávame a montujeme bezdrôtové merače na diaľkový odpočet plynu. Merače sú schválené Slovenským metrologickým ústavom a spĺňajú prísne normy presnosti merania a tým aj podmienky pre použite v platobnom styku. Hodnoty namerané diaľkovým odpočtom slúžia ako podklad pre fakturáciu. Meranie spotreby energií, ich monitorovanie, vyhodnocovanie a prenos dát realizujeme pomocou spoľahlivého riadiaceho systému LoRa.

Prenosové systémy, monitorovanie kotolní a dátové prenosy na dispečerské pracoviská

Prenosové a zobrazovacie systémy. Emineo, s.r.o.

Zaoberáme sa vývojom, výrobou a inštaláciou  prenosových systémov. Cez riadiaci a monitorovací systém SCADA budete mať vždy aktuálne dáta zo snímačov merateľných stavov. Systém vám zabezpečí pravidelný zber dát, ich spracovanie, prenos a vizuálne  zobrazovanie.

Na alarmujúce hodnoty vás automaticky upozorní SMS alebo e-mail. Emineo, s.r.o. sa postará o kompletné technologické riešenia.

Mobilné kotolne, Emineo, s.r.o.
Riadiaci a monitorovací systém nainštalovaný do kotolní a mobilných kotolní vám umožní monitorovať stav a činnosť kotolne, merať odber energií a udržiavať mobilnú kotolňu v bezproblémovej prevádzke. V prípade prekročenia nastavených limitov alebo nevyhovujúcich podmienok v kotolni, systém vyšle okamžite alarm. Servisný pracovník tak dokáže zasiahnuť včas a prípadnú poruchu v kotolni odstrániť.
Meranie, monitorovanie, vyhodnocovanie údajov. Emineo, s.r.o.

Monitorujte a majte pod kontrolou akékoľvek merateľné veličiny. Teplotu vzduchu v ovocných sadoch, vlhkosť skladových priestorov, výšku hladiny v nádržiach, množstvo spadnutých zrážok a mnohé iné.

Benefitom je dokonalý prehľad o meraných stavoch a zachovanie ich kvality, zníženie finančných nákladov na materiál a personál. Pozitívny dopad na zdravie a environmentálne prostredie.